ÁSZF

Általános szerződési feltételek, bevezető

Az Általános Szolgáltatási Feltételek a Perfect Play Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Domboldal utca 4., adószám: 23957037-2-13), mint szolgáltató “Szolgáltató” által üzemeltetett www.korai-magomles-stop.hu használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Perfect Play Kft.

A szolgáltató székhelye: 2100 Gödöllő, Domboldal utca 4

A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info kukac korai-magomles-stop.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-157157

Adószáma: 23957037-2-13

Telefonszáma: +36-30-779-17-97

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-63447/2013

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Total Felhő Kft. (székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 88.), e-mail: iroda kukac tc2.hu

 

Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az itt olvasható ÁSZF tartalmazza a jelenleg hatályos Általános Szerződési Feltételeinket. Jelen ÁSZF jövőbeni módosításait ezen a linken tesszük közzé a www.korai-magomles-stop.hu weboldalra vonatkozóan.

A jelen weblap böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap üzemeltetőjének, a Perfect Play Kft-nek a szellemi termékét képező tartalmait olvassa és kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel. A weblap üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltétek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

Amennyiben weblapunk tartalmát harmadik személyek honlapján bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 200.000 Ft + ÁFA, azaz napi kettő százezer magyar Forint + ÁFA összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szövegünket. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. – (C) 2012. (Perfect Play Kft. oldaltulajdonos). Bővebb információ a Jogi záradékunkban olvasható.

A Perfect Play Kft. a www.korai-magomles-stop.hu weboldalon az év legalább 350 napjára vállal rendelkezésre állást.

Adatkezelési szabályok

Adatvédelmi nyilatkozatunk itt érhető el. Adatvédelmi nyilvántartási számunk: NAIH-63447/2013

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A kínálatunkban szereplő termékek csak online vásárolhatóak meg. A www.korai-magomles-stop.hu oldalon feltüntetett termékek árai tartalmazzák az Áfát. A fizikai termékek árai nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat (kivéve kifejezetten ilyen irányú akcióknál, ahol ez külön jelzésre kerülnek). A termékek árai minden esetben tartalmazzák a csomagolási díjat.

A www.korai-magomles-stop.hu Szolgáltatója részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, valamint a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelhetnek.

Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

A termékek rendelése az oldalakon található űrlapok kitöltésével történik. A termékek mellett elhelyezett lenyíló mezőkben változtatható a rendelt termékek darabszáma.

Ugyanezen az űrlapon lehet megadni a számlázási / szállítási adatokat. A vásárlónak ezenkívül meg kell adnia a nevét, e-mail címét valamint számlázási és szállítási címét. A „Megrendelem” gomb megnyomásával a vásárló elfogadja az ÁSZF-et és az Adatkezelési nyilatkozatunkat, továbbá kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, ezenkívül tudomásul veszi, hogy a Perfect Play Kft. felé fizetési kötelezettséggel járó megrendelést ad le.

Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek

A vásárlónak bármikor lehetősége van az űrlapon a kiválasztott termékeket eltávolítani, változtatni vagy újakat hozzáadni, a rendelés elküldése előtt.

Fizetési lehetőségek, szállítási módok leírása

A vásárlók fizetési lehetőségei:

 • Utánvétes fizetés
 • Banki átutalásos fizetés (saját internetbankjából, nem bankkártyás fizetéssel

 

A vásárlók szállítási lehetőségei:

 • postai szállítás a vásárló által megjelölt szállítási címre (belföldi vagy külföldi)
 • postai szállítás a vásárló által megjelölt belföldi postahivatalba, amely rendelkezik „postán maradó csomag” szolgáltatással.

A Szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. Ez alól kivételt képez, ha a vevő kifejezetten kéri, hogy ne értesítse őt a Szolgáltató automatikus visszaigazoló elektronikus levélben. Amennyiben ezen visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

A megrendelések feldolgozása a beérkezéstől számított 2 munkanapon belül megtörténik.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított legkésőbb 3 munkanapon belül, de lehetőleg 2 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállási/Felmondási jog

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni:

 • postán, a 2100 Gödöllő, Domboldal utca 4. címre VAGY
 • elektronikus levél útján: az info kukac korai-magomles-stop.hu címre

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, illetve a fuvarozási költséget. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles a Perfect Play Kft. számára (cím: 2100 Gödöllő, Domboldal utca 4. szám alá) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/ felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Perfect Play Kft.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………….

A fogyasztó(k) neve: ………………………

A fogyasztó(k) címe: ………………………

A fogyasztó(k) aláírása: …………………………..

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: ………………………………………………………..

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

 • postai úton a: 2100 Gödöllő, Domboldal utca 4. címen
 • elektronikus levélben az: nfo kukac korai-magomles-stop.hu címen.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, ha arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület:

Pest Megyei Békéltető Testület

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3076

E-mail cím: [email protected]

Levelezési cím:

Pest Megyei Békéltető Testület

1364 Budapest, Pf.: 81

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Vegyes rendelkezések

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Honlap használatával a Felhasználó kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

Budapest, 2014. június 13.